matlamat program

Matlamat Program adalah menyediakan graduan yang mempunyai pengetahuan teknikal  dan skil praktik serta mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikannya sesuai dengan industri tertentu disamping berpotensi menjadi usahawan dalam bidang teknikal.

(The Programme aims to prepare graduates who possess technical knowledge and associated hands-on skills with the ability to apply them in a specific industrial context as well as the potential to be entrepreneurs in the technical field.